Hovedseksjon

Strategisk plan

Vi har analysert fjorårets plan og evaluert resultater og måloppnåelse. Vi har gjennomført en risikoanalyse, og sett på hvilke tiltak som må sies å være i vanlig drift og hvilke nye tiltak som trengs for å sikre god måloppnåelse for neste skoleår.

Strategisk plan for Refstad skole er utviklet i tett samarbeid mellom skolens ledelse, Driftstyre, plangruppe
og det øvrige pedagogiske personalet med utgangspunkt i Osloskolens sakskart og overordnede mål. Planen for 2018 er utviklet ut fra skolens visjon og løfter, og på bakgrunn av evalueringer fra fjorårets plan.

Arbeid med elevenes sosiale kompetanse, vurdering for læring, god pedagogisk bruk av digitale læringsmidler og klasseledelse var hovedområdene i Strategisk plan 2017. Målet for det strategiske arbeidet i 2018 er å implementere og forankre disse faktorene slik at de vil ha positiv effekt på hver enkelt elevs faglige og sosiale utvikling. Profesjonelle læringsfellesskap og et system for oppfølging er arbeids- og
organisasjonsformer som skal tilrettelegge for dette.

På Refstad skole har vi et stort fokus på vurderingsarbeid, og hvordan vurdering i prosess gir best mulig læring for elevene. På bakgrunn av dette ønsker vi å sikre god pedagogisk bruk av digitale læremidler i læringssituasjoner. Refstad skole viderefører derfor satsningen med læringsbrett 1:1 for hele skolen for å forsterke god vurderingspraksis. 

På Refstad skole har vi fokus på de grunnleggende ferdighetene, lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Vi satser hardt på tidlig innsats for å gi alle våre elever kompetanse for videre optimal utvikling så tidlig som mulig.

Det jobbes mye med mobbeforebyggende arbeid med tydelige voksenpersoner, og Trivselslederprogram. I den forbindelse er vi opptatt av et nært og godt samarbeid skole-hjem, og med de organer som foresatte er representert for å gi et trygt og godt læringsmiljø. 

Det er viktig for oss at Aks er en viktig bidragsyter til elevens læring, og at alle elever som går på 1.-4. trinn deltar i Aks.

Strategisk plan