Hovedseksjon

Pedagogiske hjelpetiltak

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er et tilbud for alle Oslos elever, og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som er i en vanskelig opplæringssituasjon.

For å bli utredet av PPT må foresatte ta kontakt med skolen som eventuelt henviser videre. Les mer om spesialundervisning og PPT på Oslo kommunes nettsider.

Skoleassistenthjelp

Skoleassistentene blir tilsatt for å følge opp enkeltelever i forhold til skolearbeid eller friminuttsaktiviteter.

Elever som får assistenthjelp kan ha svært ulike hjelpebehov.

Spesialpedagogisk hjelp 

Endel elever har behov for spesialpedagogisk hjelp i forhold til ulike lærevansker. Denne hjelpen gis fortrinnsvis av lærere med spesialutdanning, og organiseres på ulike måter: 

Gruppeundervisning:

Skolen samler elever som har noenlunde like vansker og gir dem spesialpedagogisk undervisning i smågrupper. Dette gjøres både for å utnytte ressursene og for å gi elevene et sosialt fellesskap i disse timene. Målet med undervisning i smågrupper er å tilføre elevene nok kompetanse så raskt som mulig, slik at eleven kan tilbakeføres til gruppens undervisning.

Medlærerhjelp:

Noen elever får spesialpedagogisk hjelp ved at en ekstralærer kommer inn i timene.

Enetimer:

Noen elever får sin spesialpedagogiske hjelp i enetimer.

Øvrige organiseringsformer

Delingstime:

Gruppene deles i 2 mindre grupper 1-3 timer pr. uke, dvs. at den ene gruppen begynner en time tidligere om morgenen enn den andre, som da slutter tilsvarende sent.

Bevegelsestrening:

Fortrinnsvis for elever på 1.-4. trinn, som har behov for ekstra grovmotorisk trening. Elevene kan få et tilbud på 1-2 timer pr. uke. Det er fysioterapeut som underviser, i samarbeid med lærer.