Hovedseksjon

Uteskole

Uteskole

Uteskole innebærer at vi én dag i uka flytter undervisningen fra klasserommet og ut på andre læringsarenaer i nærområdet. Vi bruker blant annet skogsområder, besøker museer og steder med lokalhistorisk betydning. Refstad skole har et eget uteskoleområde i Grefsenåsen. Fra skolen er det så godt som bilfri vei helt opp.

Den pedagogiske tanken bak

Utdanningsdirektoratet har følgende definisjoner på uteskole:
«Uteskole tar i bruk en undervisningsform som aktiviserer hele mennesket. Barna gjør sine erfaringer i en konkret virkelighet, disse erfaringene danner grunnlag for videre bearbeiding og refleksjon. De voksnes rolle blir å legge til rette for at en slik prosess finner sted (Matzow 2009).»

«Uteskole og klasseromsundervisningen henger nøye sammen: Det handler om å aktivisere alle skolens fag i en integrert undervisning hvor praktiske og teoretiske tilnærminger til kunnskap og læring utfyller hverandre. Uteskole gir dermed et godt grunnlag for tilpasset opplæring (Jordet 2009).»

Den pedagogiske tanken bak uteskole som undervisningsform er altså at elevene opplever, erfarer, arbeider med og samarbeider om problemløsning på andre læringsarenaer enn i klasserommet. Dette tror vi vil utvikle en bedre forståelse for sammenhengen mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Et av Refstad skoles fokusområder innenfor VFL (vurdering for læring) er at elevene skal bli flinkere til å reflektere over hva de har lært og utvikle en større forståelse for hvordan det de lærer på skolen skal brukes i det «virkelige» liv utenfor skolen.

Denne undervisningen er likestilt med annen undervisning, og må på ingen måte forstås som dager hvor elevene «bare» er ute. Vi er bevisst på at aktivitetene skal være målrettet og ha en tydelig sammenheng med det elevene arbeider med ellers på skolen.

Organisering

Uteskole kan organiseres på mange ulike måter. Noen trinn har gjort det slik at to klasser er ute hver uke. Det betyr altså at hver elev har uteskole annenhver uke. Andre har én klasse ute av gangen, slik at det blir uteskole hver fjerde uke. Noen ganger reiser vi på tur hele trinnet, enten til skogen eller på museum, omvisninger ifm ulike religioner og livssyn etc. Noen ganger er vi ute hele dagen, noen ganger har vi felles oppstart og/eller oppsummering inne.

Faglig innhold

Tiden vi bruker på uteskolen er i utgangspunktet hentet fra fagene Mat og helse, Matematikk, Naturfag og Kroppsøving. Vi fører timeregnskap for å sikre at elevene får det timeantallet de har krav på.
I den generelle delen av læreplanen beskrives ulike mennesketyper som skolen skal hjelpe til å utvikle. Uteskolen legger særlig til rett for det arbeidende-, det kreative- og det samarbeidende mennesket. Her følger noen eksempler på kompetansemål vi vil legge vekt på i uteskolen:

Mat og helse:

 • bruke rekning for å auke eller redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet
 • følgje oppskrifter
 • lage mat frå ulike kulturar
 • lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs

Matematikk:

 • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
 • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er
 • bruke målestokk til å berekne avstandar og lage og samtale om kart og arbeidsteikningar, med og utan digitale verktøy
 • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment

Naturfag:

 • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
 • samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
 • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
 • undersøke og beskrive blomsterplanter
 • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Kroppsøving:

 • utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
 • praktisere ski- og skøyteteknikkar der det ligg til rette for det
 • orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng
 • fortelje om lokale friluftslivstradisjonar
 • vere med i ulike friluftslivsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte vêrtilhøve


Samarbeidet mellom skole og hjem

For at elevene skal trives ute og ha utbytte av undervisningen, er vi avhengige av hjelp fra dere hjemme. Det viktigste dere kan gjøre er å sjekke værmeldingen og sørge for at eleven er godt kledd for en hel dag ute i naturen. Vi er ute uansett vær!
Det er også viktig at dere hjelper elevene dersom noe skal forberedes hjemme. Vi kommer innimellom til å be dem ta med spesielle ting, f eks vedkubbe, pinnebrøddeig, ostesmørbrød e.l. Samarbeid gjerne med andre elever/foresatte i klassen!

Av klær og utstyr trenger elevene følgende:

 • Vindtett og vanntett bukse og jakke
 • Vintersko/støvler som er varme og tåler vann
 • Ullundertøy og ullsokker
 • Lue, votter, skjerf/hals
 • Varm genser, helst ull
 • Sitteunderlag

Forslag til bursdagsgaver eller julegaver:

 • Spikkekniv
 • Turbestikk og turkopp
 • Termos
 • Fingervanter i ull
 • Grillspyd

Til vinteren kan det bli aktuelt med ski og skøyter. Dersom dere ikke har dette hjemme, er det veldig greit å låne utstyr på Frivillighetssentralen på Bjerke. 

Vi synes vi er veldig heldige som får bruke naturen som klasserom, og vi merker stor entusiasme og glede hos elevene. Vi håper dere støtter positivt opp om dette, slik at vi får størst mulig utbytte og en positiv opplevelse.