Sosialpedagogisk team

Glade skoleelever, illustrasjon

Sosiallærer og sosialkonsulenters primære oppgave er å hjelpe elever i forbindelse med sosiale forhold som innvirker på læring og utvikling. Det er å gi elever og foreldre veiledning og støtte i saker hvor elever har vansker av sosial art, som for eksempel å finne seg til rette på skolen, utfordringer i forhold til andre elever og konfliktløsing.

Sosiallærer og sosialkonsulenter har også andre oppgaver, som blant annet å arbeide/samtale med enkeltelever og grupper av elever, observasjoner, samarbeide med kontaktlærere og helsesøster ved skolen. I tillegg kommer samarbeid med eksterne instanser, dette kan være politi, barnevern og andre ulike sosiale tjenester.

Sosiallærer og sosialkonsulenters oppgave er å sikre at den enkelte elev får nødvendig rådgivning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette på skolen og ved personlige og sosiale vansker som har noe å si for opplæringen.

Avdelingsleder for sos.ped.teamet har hovedansvaret for spesialundervisningen og oppfølgingen ved spesielle faglige vansker under opplæringen. Se dette nærmere beskrevet under "Pedagogiske hjelpetiltak":

Sosiallærer er Turid Berg Steensen. Hun er her mandag - torsdag fra kl. 0815 - 1600. Hun har epost: 
Turid.Steensen@ude.oslo.kommune.no

Sosialkonsulent 1. – 4.trinn er Astrid Smith Jacobsen, og du treffer henne på:
Astrid.Smith.Jacobsen@ude.oslo.kommune.no

Sosialkonsulent 5.-7.trinn er Henriette Nilsen. Hun har epost:
Henriette.Nilsen@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder for sosial- og spesialpedagogikk er Kari Bang Thorsrud, og du treffer henne på:
kari.bang.thorsrud@ude.oslo.kommune.no