Hovedseksjon

Sosialpedagogisk team

Sosiallærer og sosialkonsulenters primære oppgave er å hjelpe elever i forbindelse med sosiale forhold som innvirker på læring og utvikling. Det er å gi elever og foreldre veiledning og støtte i saker hvor elever har vansker av sosial art, som for eksempel å finne seg til rette på skolen, utfordringer i forhold til andre elever og konfliktløsing.

Sosiallærer og sosialkonsulenter har også andre oppgaver, som blant annet å arbeide/samtale med enkeltelever og grupper av elever, observasjoner, samarbeide med kontaktlærere og helsesøster ved skolen. I tillegg kommer samarbeid med eksterne instanser, dette kan være politi, barnevern og andre ulike sosiale tjenester.

Sosiallærernes og sosialkonsulentens oppgave er å sikre at den enkelte elev får nødvendig rådgivning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette på skolen og ved personlige og sosiale vansker som har noe å si for opplæringen.

Sosiallærer 1.-3. trinn er Turid Berg Steensen. Hun er her mandag-torsdag. Hun har epost: 
Turid.Steensen@osloskolen.no

Sosiallærer 4.-7. trinn er Kristin Solgård.  Hun er her mandag-fredag.  Hun har e-post: kristin.solgard@osloskolen.no

Sosialkonsulent 1.–4.trinn er Astrid Smith Jacobsen, og du treffer henne på:
Astrid.Smith.Jacobsen@osloskolen.no