Informasjon om skoleendringer for elever på Refstad skole fra mandag 19.04.21

For vår del innebærer forsterket rødt smittevernnivå at vi må dele opp i flere kohorter på mange av trinnene på skolen for å få ned antall nærkontakter for den enkelte elev og ansatte på skolen. Det vil nødvendigvis få noen konsekvenser som gjør at gjennomføringen vil bli noe annerledes enn de forrige gangene vi hadde rødt smittevernnivå for hele skolen.

Naturlig nok fører en slik organisering med flere kohorter, og enda flere bussavganger, til et større press på bemanningssituasjonen for å få avviklet transport og undervisning på Bredtvet.

Vår prioritet vil som tidligere være å gjøre alt vi kan for å opprettholde et fysisk tilbud for elevene på 1.-4.trinn på Bredtvet hver dag. Med forbehold om at vi kan måtte stenge ned kortvarig på grunn av karantener og/eller mangel på folk til drift.

Siden vi har hatt noen undervisningsrom på Bredtvet som er svært store, samt mange klasser med få elever på skolen, har vi i stor grad kunnet drifte trinn uten å splitte klassene i flere kohorter tidligere i pandemien.

Med de nye presiseringene må vi dele de fleste trinn på skolen opp i en eller to kohorter til for å få ned antall nærkontakter for den enkelte person. Dette vil i stor grad foregå på den måten at vi oppretter en evt. to nye kohorter per trinn som består av noen elever fra hver av de andre klassene/kohortene på trinnet. Hvem disse elevene som skal i en ny kohort er, gjør vi en vurdering av sammen med lærerne på trinnet. Her vil vi vurdere hvordan vi tenker aktuelle elev vil takle en slik overgang til en ny kohort bestående av elever fra flere klasser/kohorter, at eleven som flyttes til ny kohort har noen med seg fra opprinnelig klasse som de har en sosial relasjon til (ikke nødvendigvis bestevennen). Og at de har noen fra opprinnelig klasse som de har en viss geografisk nærhet til. Det siste vil ofte være mindre aktuelt jo eldre elevene er. Dere vil få direkte informasjon fra lærerne på trinnet hvordan inndelingen og organiseringen av skoledagen på aktuelle trinn vil være fra mandag 19.04.21 så fort det foreligger. Det vil i utgangspunktet ikke være mulig å bytte kohort, hvis det ikke er særlig tungtveiende grunner for å gjøre dette. Erfaringer fra andre skoler er at eleven takler dette veldig bra. Vi skal selvsagt ta ekstra spesielt hensyn til å trygge de minste elevene. For oss på Refstad vil det være en utvidelse av antall kohorter på alle trinn unntatt 2., 3. og 5.trinn fordi disse trinnene har små kohorter i utgangspunktet. Overnevnte trinn organiseres som i dag.

Med det nye forsterkede røde smittevernnivået på skolen vil vi organisere skoletilbudet for 5.-7.-trinn på følgende måte:

Halve trinnet på 5.-7.trinn vil til enhver tid være på skolen. For å skape mest mulig forutsigbarhet for elever, foreldre og ansatte vil halvparten av kohortene på 5., 6. og 7.trinn være på skolen en uke sammenhengende (uke 1). Neste uke (uke 2) vil disse kohortene ha hjemmeskole. Det vil si en uke på Bredtvet, og så en uke hjemmeskole, en uke på Bredtvet o.s.v. Så får vi se hvor lenge forsterket rødt smittevernnivå gjelder. Men det er signaler på at det vil vare en stund. Neste vurderingspunkt fra kommunale myndigheter er 03.05.21. Forskjellen på tilstedeværelse for elevene på 5.-7.-trinn fra forrige gang de var på rødt smittevernnivå vil være at de to dagene med uteskole i nærområdet faller bort. Dette er rett og slett fordi vi ikke har kapasitet til å få gjennomført dette når antall kohorter og bussavganger utvides ytterligere på skolen.

Vi takker dere nok en gang for forståelsen og fleksibiliteten dere viser i en situasjon som stadig blir mer kompleks med vår logistikk. Vi kommer fortløpende med mer informasjon. Ha en fortsatt fin og smittefri dag videre.

Mvh Magnus og resten av ledelsen på Refstad skole 😊