Info fra REA

Hei alle sammen,
Nå er første uken etter gjenåpning av skolen og REA bak oss. Etter det vi kan se og de tilbakemeldingene vi har fått, har det gått fint med åpning, tatt i betraktning den situasjonen vi nå befinner oss i.
Vi har brukt uken til å gjøre oss noen erfaringer og har derfor kommet frem til følgende rutine som vil gjelde for uke 19, og også i ukene fremover så lenge nåværende retningslinjer gjelder:
 
Telefonkontakt og henting:
·       Fra og med uke 19 vil hver kohort ha sitt eget telefonnummer som dere skal ringe til dersom dere må gi beskjed til de voksne i kohorten. Vi ber om at dette overholdes, da baseledere tilhører en kohort og ikke kan gå til andre kohorter for å gi beskjeder.
·       Hvis man skal hente barnet sitt på REA, skal man ringe kohorttelefonen og avtale henting med kohortansvarlig. Rutinen her er at man venter på p-plassen og ringer derfra, så vil en voksen i kohorten følge barnet til utgangsdøra på skolen. Det er viktig at den voksne i kohorten ser deg på p-plassen, før vedkommende lar barnet gå.
·       Kohorttelefonen som gjelder i REA tid vil betjenes rett etter at undervisningen på skolen er ferdig. Kohortene avslutter undervisningen forskjellig, så det er viktig at du har oversikt over dette, før du ringer REA sin kohorttelefon.
 
Bussavtaler:
·       Det skal opprettes faste avtaler for den påfølgende uken på buss, så langt det lar seg gjøre. Vi oppfordrer til dette fordi baseledere har begrenset med kontortid nå på grunn av delvis endrede arbeidsoppgaver og daglige beskjeder bør holdes på et så lavt nivå som mulig.
·       Baseledere vil sende en mail hver fredag der de ber om en oversikt over når ditt barnet skal ta buss. Du har, som kjent, to valg når det gjelder buss på ettermiddag. Det er rett etter skolen og REA bussen.
·       Hvis du må endre den faste avtalen en dag, skal det enten sendes en mail til baseleder før kl. 12, eller ringe kohorttelefonen. Dersom barnet må ta skolebussen, ringer man da kohorttelefonen som gjelder for skoletid.
  
Vi jobber også med å organisere den nye hverdagen på en best mulig måte, der barna fortsatt får tilbud om aktiviteter som de kan delta på. På grunn av retningslinjene for smittevern, som myndighetene har laget, er det en del begrensninger for hva vi får gjennomført og gjort. Vår største prioritering er å gi alle en trygg hverdag og sørge for å overholde retningslinjene for smittevern, men vi jobber også for å skape en god og variert hverdag med aktiviteter. Under følger en liten oversikt over hva vi ønsker å satse på i denne tiden:
 
Organiseringen på REA og aktiviteter:
·       REA følger samme retningslinjer for smittevern som skolen. Vi forholder oss til samme kohortgrupper som skolen gjør og de samme retningslinjene innenfor hver kohort gjelder på REA, som på skolen. Retningslinjene vi må følge begrenser tilbudet vårt en del.
·       Vi ønsker å satse mer på aktiviteter innenfor digitale ferdigheter. Her jobber vi med å lage aktiviteter som voksne styrer og der det ligger en planlegging bak. Vi ser for oss å videreføre arbeidet og ideene vi hadde rundt minecraft, før Covid-19 situasjonen oppsto, og ha noe opplegg innenfor dette. Vi ser også på hvilke relevante apper det finnes som kan brukes til i aktiviteter på REA. Kahoot er noe vi har brukt før og kommer til å bruke fremover også.
·       Vi satser også på mye utetid, slik retningslinjene anbefaler.
·       Vi jobber med å skape en hverdag som består av en felles styrt aktivitet som er planlagt og noen valgfrie aktiviteter man har mulighet til å delta på.
·       Hver kohort har sin egen lekekasse som de bruker både på skolen og REA.
·       Voksne i de forskjellige kohorter får en dagsplan som de skal forholde seg til og gjennomføre det som står der.
·       Kohorter kan ha ulike behov og interesser for hva de ønsker å gjøre. Voksne i hver kohort oppdaterer en baseleder om dette jevnlig og dette tas med i betraktning når tilbudet planlegges.
·       Vi jobber kontinuerlig, i samarbeid med skolen, med å oppdatere tilbudet vårt og gjøre den best mulig, i en tid med mange begrensninger. Det vil derfor komme endringer underveis.
 
KOHORT TELEFONER I REA TID

Klasse

Kohort gr.

Nummer

1A

1

911 12 942

1B

2

468 42 982

1C

3

468 49 942

2A

4

948 58 163

2B

5

948 52 896

2C

6

948 58 103

2D

7

477 82 903

3A

8

477 82 713

3B

9

477 82 906

3C

10

477 82 907

3BC

11

948 54 673

4A

12

477 82 908

4B

13

477 82 913

4C

14

468 60 276

4D

15

477 82 981


Som tidligere informert gjelder disse kohort-telefonene i REA-tiden. Kohortene avslutter skoledagen forskjellig, så det er greit å vite det før man ringer. Telefonene vil betjenes så fort undervisningen er ferdig og REA starter. I skoletiden bruker man nummeret til lærerens telefon. Telefonen vil betjenes frem til man ankommer Bjerke med buss.

Det er ønskelig med faste bussavtaler for hele uken slik at pågangen på telefonen holdes på et så lavt nivå som mulig. Når man må avvike fra den faste avtalen en dag, kan man sende mail til baseleder før 12.00, eller ringe kohort telefonen for å gi beskjed.

Ved henting ringer man kohort telefonen når man har ankommet p-plassen for å informere den voksne i kohorten om at vedkommende kan sende barnet til p-plassen.

Vi ber om at man ringer kohorttelefonen og ikke baseleder, da baseledere også er tilknyttet sine kohorter og kan ikke gå mellom kohorter for å gi beskjeder.